Kisebbségi választások kitűzése

Helyi Választási Bizottság határozata

Pusztaottlaka Község Helyi Választási Bizottság a 2010. évi települési kisebbségi önkormányzati választások kitűzése tárgyában, – egyhangú 3 szavazattal- meghozta a következő határozatot:

2/2010.(VIII. 4.) HVB. határozat

A Helyi Választási Bizottság a 2010. évi román települési kisebbségi önkormányzati választást

2010. október 3. napjára (vasárnap) tűzi ki.

A határozat ellen a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (további Ve.) 79.§.(1) bek. alapján fellebbezéssel lehet élni a Ve.79.§.(2) bek. meghatározott indokok alapján, melyet a Helyi Választási Bizottsághoz úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított 2 napon belül, azaz 2010. augusztus 6. napján 16,00 óráig megérkezzen.

A fellebbezés tartalmát a Ve. 80.§.(4) bek. szabályozza.

Indokolás

A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény 3.§.(1) bek., ill. 5.§-a szerint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választását négyévenként, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napján kell megtartani, és a választást akkor kell kitűzni, ha a településen a kisebbségi választói jegyzékben szereplő kisebbségi választópolgárok száma a választás kitűzésének napján eléri a 30-at.

A Ve. 115/C.§-a szerint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választását a szavazást megelőző 55. napig kell kitűzni.

Pusztaottlaka Község Polgármesteri Hivatal népesség-nyilvántartási adatszolgáltatásából megállapítást nyert, hogy a román kisebbségi választói névjegyzékben szereplő kisebbségi választópolgárok száma 83 fő, így az eléri az előírt 30 főt.

A települési kisebbségi önkormányzati képviselők választását a Ve. 115/C.§-a, illetve a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. október 3. napjára kitűzött választása, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 4/2010.(VII.16.) KIM rendelet 6.§-a szerint 2010. augusztus 9-ig kell kitűzni.

Tekintettel továbbá arra, hogy Köztársasági Elnök 204/2010.(VII.16.) KE határozatával a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi általános választását 2010. október 3. napjára (vasárnapra) tűzte ki, a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A határozat a Ve. 115/I.§.(6) bekezdésén, 29.-29/B.§., valamint 79. és 80.§-án alapul.

Pusztaottlaka Község Helyi Választási Bizottság